Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej winkPark

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z aplikacji mobilnej winkPark („Aplikacja”) udostępnionej przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

2. Treść Regulaminu obejmuje w szczególności rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, postępowanie reklamacyjne, jak również prawa i obowiązki jego Użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

3. Usługi świadczone są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4. Naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie w toku przeprowadzania przez Użytkownika procedury rejestracyjnej. Korzystanie z Aplikacji uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika Regulaminu.

2. Definicje

Aplikacja: oprogramowanie pod nazwą winkPark przystosowane do zapisania w pamięci Urządzeń Mobilnych, będące narzędziem umożliwiającym dostarczanie, wymianę i wyszukiwanie przez Użytkowników Aplikacji informacji dotyczących natężenia ruchu i miejsc parkingowych w wyznaczonych miejscach, jak również oferujące funkcjonalności społecznościowe, takie, jak możliwość tworzenia indywidualnego konta Użytkownika, grup, zdobywania odznak i punktów życia.

Rejestracja: rejestracja Użytkownika w ramach Aplikacji obejmująca czynności określone w treści § 5 ust. 1 Regulaminu.

Użytkownik: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Aplikacji.

Usługodawca/Administrator/Właściciel: SPARKING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-349, przy ul. Baśniowej 3/608, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym, pod numerem KRS: 0000664403, NIP: 7010667927, REGON: 366603700.

Usługi: usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji mobilnej winkPark, według specyfikacji wskazanej w definicji Aplikacji powyżej;

Urządzenie mobilne: przenośne urządzenie elektroniczne, pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych (w szczególności: smartfon, tablet, telefon komórkowy, laptop) bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z Internetem.

Wersja Podstawowa: bezpłatna wersja Aplikacji, obejmująca funkcjonalności określone w treści § 8 ust. 1 - 4 lit. a Regulaminu (z wyłączeniem funkcjonalności określonych w treści § 8 ust. 4 lit b Regulaminu).

Wersja Rozszerzona: wersja Aplikacji, obejmująca funkcjonalności określone w treści § 8 ust. 1 – 3 oraz ust. 4 lit. b Regulaminu. Nabycie uprawnień do korzystania z Wersji Rozszerzonej odbywa się na zasadach określonych w treści § 9 Regulaminu.

Konto: element systemu w osobnej zakładce Aplikacji, pozwalający na gromadzenie, przechowywanie i wymianę informacji o usługach oferowanych przez Aplikację; konto, prowadzone jest dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Login, w tym z możliwością logowania za pomocą danych z platformy facebook.com) i stanowi zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji, którymi Użytkownik samodzielnie zarządza; Użytkownik posiada ustalone przez siebie - login i hasło do Konta;

Konsument: osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową [zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)];

Licencja: umowa uprawniająca do korzystania z Aplikacji, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownika;

3. Ogólne zasady korzystania z Aplikacji

1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a. powstrzymywania się (i) od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Aplikacji oraz (ii) od korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
b. przestrzegania autorskich praw majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób w szczególności do poszanowania praw do materiałów składających się na infrastrukturę Aplikacji oraz oprogramowania stanowiącego przedmiot praw autorskich majątkowych Usługodawcy,
c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia Regulaminu,
d. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego,
e. korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Licencją, regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana oraz serwisów, z których pobrane zostały jej elementy, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet (Netykietą), a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.

2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Aplikacji i jej funkcjonalności do celów innych niż wynika to z przeznaczenia, charakteru i przedmiotu Aplikacji oraz wynikających z Regulaminu, w tym w celach innych niż korzystanie z Usług, a w szczególności niedozwolone jest:
a. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w tym politycznej lub religijnej;
b. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
c. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
d. umieszczanie w Aplikacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
e. umieszczanie w Aplikacji materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób w tym innych Użytkowników lub Administratora, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
f. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
g. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych treści;
h. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką lub celem Aplikacji;
i. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta i Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz za skutki takiego korzystania.

4. Materiały zamieszczone przez Użytkownika w Aplikacji, w przypadku, gdy nie spełniają lub naruszają postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez konieczności uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

5. W przypadku naruszenia praw Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik w celu podjęcia przez Usługodawcę działań mających na celu ochronę tych praw, winien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym takim przypadku. Powiadomienie powinno być dokonane za pośrednictwem adresu e-mail: support@winkpark.app.

4. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie Urządzenia mobilnego:
a. umożliwiającego pobieranie i użytkowanie aplikacji mobilnych,
b. umożliwiającego poprawne połączenie się z siecią Internet. Koszty połączenia z Internetem w celu pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym,
c. posiadającego oprogramowanie niezbędne do współpracy z systemie teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca – dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play; Android wersja 9 i nowsze, dla wersji Aplikacji pobranej z Apple App Store; iOS wersja 12 i nowsze.

2. Do prawidłowego działania Aplikacji oraz korzystania z niej niezbędna jest (oprócz aktywnego połączenia z siecią Internet) aktywna usługa GPS (geolokalizacja) oraz podanie informacji o lokalizacji Użytkownika innym Użytkownikom Aplikacji.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych określonych w §4 ust 1.

5. Rejestracja w ramach Aplikacji i świadczenie Usług

1. W celu korzystania z Usług a tym samym w celu uzyskania statusu Użytkownika należy dokonać rejestracji Użytkownika poprzez realizację następujących czynności:
a. Dokonanie bezpłatnej instalacji Aplikacji z dedykowanego dla danego oprogramowania sklepu (Google Play dla Androida i App Store dla iOS);
b. Założenie Konta: poprzez skorzystanie z procedury zamieszczonej w ramach Aplikacji albo za pośrednictwem konta posiadanego w ramach portalu społecznościowego Facebook (Facebook.com);
c. Zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki prywatności.

2. W trakcie procedury zakładania Konta, Użytkownik podaje swoje następujące dane: imię, numeru telefonu, e-mail i hasło; dodatkowo w trakcie rejestracji dla Użytkownika automatycznie tworzony jest Login. W przypadku zakładania Konta za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook następujące dane Użytkownika tam opublikowane zostają użyte w celu rejestracji imię, numeru telefonu, e-mail i hasło, z którego Użytkownik korzysta w momencie rejestracji do portalu społecznościowego Facebook. Użytkownik podaje również dane dotyczące samochodu, z którego korzysta – będącego w jego posiadaniu lub będącego jego własnością tj. markę, kolor i numer rejestracyjny. Dane te wraz z Nickiem Użytkownika stanowią podstawowy sposób rozróżnienia go w społeczności Użytkowników.

3. Pobranie Aplikacji, korzystanie z niej w Wersji Podstawowej, rejestracja oraz założenie Konta są bezpłatne. Korzystanie z Aplikacji w Wersji Rozszerzonej następuje na zasadach określonych w treści § 9 Regulaminu.

4. Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego imienia, numeru telefonu, Loginu oraz miejsca i czasu aktywności w Aplikacji.

5. W celu realizacji usługi geolokalizacji Aplikacja zintegrowana jest z aplikacją Google Maps, działającą na podstawie i zgodnie z odrębnym Regulaminem lub Warunkami korzystania z usług, z którymi Użytkownik w celu korzystania z Usług zobowiązany jest zapoznać się i je zaakceptować.

6. W przypadku zintegrowania Aplikacji z innymi aplikacjami, w celu świadczenia dodatkowych usług w przyszłości, Użytkownik w celu korzystania z tych usług zobowiązany będzie do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminów, na podstawie których będą działały te aplikacje.

7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Aplikacji, informacji prawdziwych i rzetelnych. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości wprowadzanych przez Użytkowników danych, w tym w szczególności danych osobowych.

8. Z chwilą dokonania rejestracji (zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu), Użytkownik zawiera z Administratorem, na czas nieoznaczony, umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Konto Użytkownika

1. W ramach Konta Użytkownik gromadzi informacje i dane potrzebne do korzystania z Usług, zarówno w formie informacyjnej, jak i społecznościowej. Użytkownik może również w ramach konta: (i) gromadzić dane osób obserwujących Użytkownika (ii) obserwować innych Użytkowników (iii) nawiązywać bezpośredni kontakt oraz wymieniać informacje z innymi Użytkownikami jak również (iv) gromadzić odznaki nagradzające jego aktywność w Aplikacji, zwiększające jego wiarygodność i zaufanie wśród społeczności Użytkowników.

2. W celu skorzystania z Usług Użytkownik powinien dokonać logowania do Konta. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w ramach rejestracji Użytkownika w Aplikacji. Po zalogowaniu się do swojego Konta Użytkownik ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wglądu do historii swojej aktywności.

3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. W tym celu, Użytkownik może: (i) skorzystać z automatycznej funkcji usuwania Konta, zamieszczonej w Aplikacji albo (ii) wysłać Usługodawcy na adres e-mail: support@winkpark.app lub pocztą tradycyjną pod adres SPARKING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-349, przy ul. Baśniowej 3/608, oświadczenie o rezygnacji z posiadanego Konta. W celu usunięcia przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w infrastrukturze Aplikacji, Użytkownik w trakcie procedury usunięcia Konta albo po jej zakończeniu, powinien złożyć Usługodawcy wniosek o ich usunięcie (w sposób określony w punkcie (ii) w zdaniu poprzednim). Oświadczenie o rezygnacji z posiadania Konta i dalszego korzystania z Usług Usługodawcy jest skuteczne z chwilą doręczenia Usługodawcy.

7. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad prawidłowym działaniem Aplikacji i zapewnia jej utrzymywanie i ewentualne aktualizacje, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności Aplikacji, jak również jej nieprzerwanego, bezbłędnego działania, na co wpływ mają niezależne od Administratora czynniki.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a. z tytułu funkcjonowania usługi transmisji danych niezbędnych do korzystania z sieci Internet i korzystania z Aplikacji, nie świadczy tej usługi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu korzystania z tej usługi. Zaleca się by Użytkownicy korzystali z Aplikacji z wykorzystaniem funkcji pomiaru przesyłanych danych.
b. z tytułu ograniczeń lub problemów technicznych powstałych w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z Aplikacji lub Usług jak również z tytułu niezadowalającej jakość i wydajność Aplikacji spowodowanej powyższym,
c. w przypadku przerwania świadczenia Usług w wyniku: (i) nienależytej jakości połączenia internetowego, (ii) uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, (iii) awarii sieci telekomunikacyjnej, (iv) przerw w dostawie prądu, (v) jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transmisji danych lub (vi) innych czynników zewnętrznych, niezależnych od Usługodawcy wpływających na prawidłowe działanie Aplikacji,
d. za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Użytkownika w wyniku sporu powstałego pomiędzy nim a innym Użytkownikiem albo Użytkownikami, z jakiejkolwiek przyczyny,
e. z tytułu jakichkolwiek zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami, w szczególności zobowiązań, których treścią są świadczenia pieniężne,
f. za zamieszczone przez Użytkownika w Aplikacji dane osób trzecich. Użytkownik zamieszczając takie dane winien posiadać wszelkie, wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zgody na ich podawanie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nieuprawnionego posługiwanie się cudzymi danymi.

3. W przypadku planowanej przerwy w działaniu Aplikacji spowodowanej przyczynami technicznymi, w szczególności wynikającymi z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów ją obsługujących, Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach aplikacji.

4. Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu przez Użytkownika z Aplikacji, naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też w razie wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę.

5. Wszelkie kwestie sporne, mogące wynikać z korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w formie reklamacji według procedury opisanej w § 12 Regulaminu.

8. Funkcjonalności Aplikacji

1. Usługi świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegają na udostępnieniu Użytkownikom narzędzia w postaci Aplikacji: a. umożliwiającej wzajemną wymianę, dostarczanie i wyszukiwanie informacji dotyczących natężenia ruchu i miejsc parkingowych w wyznaczonych miejscach, jak również b. oferującej funkcjonalności społecznościowe, takie jak np. możliwość tworzenia indywidualnego Konta, grup, zdobywania odznak oraz punktów życia. W ramach świadczenia Usług udostępnione są Użytkownikom wskazane w treści ust. 3 poniżej funkcjonalności Aplikacji.

3. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi, w szczególności:
a. w ramach zakładki Profil - gromadzenie informacji i danych Użytkownika takich jak: (i) dane jego charakteryzujące, (ii) dane dotyczące samochodu, którym się porusza, (iii) obserwowani Użytkownicy, z którymi Użytkownik ma zamiar lub wchodzi w interakcje w ramach korzystania z Aplikacji, (iv) informacje o zdobytych przez Użytkownika odznakach i postępach w ich zdobywaniu oraz punktach życia (v) informacje o wszystkich działania Użytkownika w Aplikacji w szczególności zgłoszonych informacjach o zwalnianiu miejsca do zaparkowania, o zauważonym wolnym miejscu, o natężeniu ruchu na danej trasie,
b. w ramach zakładki Wyszukiwanie – wyszukiwanie interesujących Użytkownika informacji w szczególności innych Użytkowników czy też samochodów, które oznaczyły się na interesujących Użytkownika trasach,
c. w ramach zakładki Pomoc - uzyskanie wyjaśnień najważniejszych pojęć i znaczników nawigacyjnych Aplikacji,
d. w ramach zakładki Ustawienia – (i) dokonanie ustawień w zakresie opcji wyświetlania Aplikacji, funkcji powiadomień czy dźwięków, (ii) pozostawienie przez Użytkownika uwag i komentarzy związanych ze świadczonymi Usługami oraz (iii) dostęp do Regulaminu i Polityki Prywatności,
e. w ramach zakładki Powiadomienia - dostęp do wiadomości otrzymywanych od pozostałych Użytkowników, informacje o nowo zdobytych odznakach, podsumowanie dotychczasowej aktywności w Aplikacji, kolejny krok do zdobycia danej odznaki; Użytkownik może ograniczyć zasięg otrzymywanych powiadomień,
f. oznaczanie swojego położenia, trasy, miejsca postoju, zamiaru jego opuszczenia lub udostępnienia innemu Użytkownikowi, udostępnienie informacji dotyczącej oczekiwanego wynagrodzenia z tytułu oczekiwania na przyjazd innego Użytkownika, udostępnienie informacji o wolnym miejscu postojowym, informacji na temat natężenia ruchu, przebiegu danej trasy,
g. zdobywania punktów życia; zasady zdobywania i korzystania z punktów życia:
● 3 punkty życia przyznawane są Użytkownikowi w momencie rejestracji,
● za każdorazowe przerwanie przez Użytkownika procesu wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami, realizowanego za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci 1 punkt życia,
● 1 punkt życia odnawia się na Koncie Użytkownika każdorazowo po 24 godzinach od jego utraty; w przypadku utraty więcej niż jednego punktu życia, punkty odnawiają na następujących zasadach
● po 24 godzinach od utraty pierwszego punktu odnawia się pierwszy punkt, po kolejnych 24 godzinach drugi punkt i po kolejnych 24 godzinach trzeci;
● w przypadku utraty wszystkich punktów (3) Użytkownik do momentu ich odnowienia nie może uczestniczyć w wymianie pomiędzy Użytkownikami.

4. Użytkownik przekazuje innym Użytkownikom wraz z informacją dotyczącą zamiaru opuszczenia swojego miejsca postoju również informacje o wysokości opłaty jakiej oczekuje z tytułu oczekiwania na przyjazd innego Użytkownika oraz informacje o długości czasu oczekiwania. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Użytkownikami dokonywane są indywidualnie pomiędzy nimi, bez jakiegokolwiek pośrednictwa i uczestnictwa Usługodawcy (Użytkownicy mają możliwość skorzystania w tym zakresie z formy gotówkowej opłaty albo z aplikacji Revolut - https://www.revolut.com/pl-PL/). Usługodawca we wskazanym w niniejszym ustępie zakresie, dostarcza Użytkownikom Usługę umożliwiającą wymianę informacji na temat: (i) ich miejsca postoju, (ii) zamiaru opuszczenia tego miejsca, (iii) możliwości oczekiwania na przyjazd innego Użytkownika (iv) długości czasu oczekiwania oraz (v) oczekiwanej przez Użytkownika z tego tytułu opłaty. Użytkownik informuje o wysokości opłaty, o której mowa w niniejszym ustępie zgodnie z następującymi zasadami:
a. w przypadku posiadania przez Użytkownika Wersji Podstawowej Aplikacji, ma On możliwość określenia opłaty, wyłącznie w wysokości 2 PLN (słownie: dwóch złotych),
b. w przypadku posiadania przez Użytkownika Wersji Rozszerzonej Aplikacji (na zasadach określonych w treści § 9 Regulaminu), ma On możliwość określenia opłaty, w dowolnej wysokości również przekraczającej 2 PLN (słownie: dwa złote).

9. Rozszerzona wersja Aplikacji oraz subskrypcja

1. Korzystanie przez Użytkownika z Wersji Rozszerzonej Aplikacji, wymaga:
a. wykupienia subskrypcji Aplikacji albo
b. rejestracji przez 3 (słownie: trzech) nowych Użytkowników, którym Usługi świadczone przez Aplikację zostały polecone przez Użytkownika; w celu uwiarygodnienia polecenia przez Użytkownika, każdy z nowych Użytkowników w ramach procedury Rejestracji powinien podać Nick Użytkownika polecającego.

2. Zakres funkcjonalności dostępnych w ramach Wersji Rozszerzonej określony został w treści § 8 ust. 1-3 oraz ust. 4 lit. b Regulaminu.

3. Po wykupieniu subskrypcji naliczana będzie Użytkownikowi miesięczna opłata w wysokości 2,99 PLN stanowiąca kwotę brutto [uwzględniony został w niej podatek od towarów i usług (VAT)].

4. Opłata pobierana będzie przez operatora sklepu Google Play lub App Store w zależności od rodzaju posiadanego smartphone i jego oprogramowania.

5. Użytkownik reguluje opłatę przy użyciu karty płatniczej lub innych form płatności, jeśli będą one oferowane przez sklepy Google Play czy App Store.

6. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy Wersja Rozszerzona zostaje aktywowana i Użytkownik otrzymuje do niej dostęp.

7. Subskrypcja wykupiona jest na 1 miesiąc i ulega automatycznemu odnowieniu na kolejny miesiąc, chyba że funkcja odnowienia automatycznego została wyłączona co najmniej 24 godziny przed końcem obecnego okresu subskrypcji.

8. Opłata subskrypcyjna, w przypadku odnowienia subskrypcji na kolejny miesiąc, pobierana będzie każdorazowo od momentu, w którym upłyną 24 godziny do zakończenia obecnego okresu subskrypcji. Koszt odnowienia subskrypcji na kolejny miesiąc wynosi 2,99 PLN z VAT.

9. Korzystanie z subskrypcji nie może zostać zawieszone.

10. Wykupiona subskrypcja przypisana jest do konkretnego konta Użytkownika i Użytkownik może z niego korzystać. Nie istnieje możliwość przenoszenia subskrypcji na innego Użytkownika.

11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. Rezygnacja przed końcem okresu subskrypcji określonego w treści ust. 3 nie oznacza konieczności zwrotu przez Usługodawcę uiszczonej przez Użytkownika opłaty subskrypcyjnej.

12. W przypadku zmiany cen subskrypcji, Użytkownika wiążą ceny w wysokości podanej w chwili dokonywania zakupu subskrypcji lub w chwili jej przedłużania/odnawiania.

13. W przypadku uzyskania Wersji Rozszerzonej Aplikacji w sposób określony w treści ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu, polecenie 3 (słownie: trzem) nowym Użytkownikom Aplikacji umożliwia dostęp do Wersji Rozszerzonej Aplikacji przez okres 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia rejestracji ostatniego z nowych Użytkowników.

14. W celu rezygnacji z subskrypcji należy dokonać operacji anulacji jej w sklepie Google Play lub App Store, wg zasad sklepu, w którym zakupiona została subskrypcja (https://finance-app.itunes.apple.com/purchases albo https://myaccount.google.com/payments-and-subscriptions). Odinstalowanie Aplikacji albo usunięcia Konta nie są równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji.

15. Rezygnacja z subskrypcji nie powoduje rozwiązania umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą jak również nie stanowi o zakończeniu świadczenia Usług. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, w celu rozwiązania wskazanej w zdaniu poprzednim umowy oraz zakończenia świadczenia Usług, niezbędne jest usunięcie Konta.

10. Dane osobowe

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Aplikacji określone zostały w treści Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik do Regulaminu. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża swoją zgodę i akceptuje treść Polityki prywatności.

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest SPARKING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-349, przy ul. Baśniowej 3/608, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym, pod numerem KRS: 0000664403, NIP: 7010667927, REGON: 366603700.

3. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SPARKING Sp. z o.o. do celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, zgodnie z warunkami Regulaminu oraz Polityki prywatności.

4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu informowania Użytkownika o nowych towarach, promocjach i usługach.

5. Szczegółowe informacje o udostępnieniach danych oraz przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych prawach, zawiera Polityka prywatności.

11 Licencja

1. Wszelkie prawa do Aplikacji, jej elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych oraz nazwa Aplikacji i logotyp, stanowią wyłączną własność Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej jako przedmiot jego majątkowych i osobistych (gdzie jest to możliwe) praw autorskich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Dodatkowo symbol graficzny Aplikacji winkPark jest znakiem towarowym, zarejestrowanym pod numerem – 017771478, w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

2. Poprzez ściągnięcie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu, Użytkownik nie nabywa prawa własności ani żadnych innych praw do Aplikacji poza uprawnieniem do korzystania z niej w granicach udzielonej przez Usługodawcę Licencji, o której mowa w ust. 3

3. Usługodawca udziela na rzecz Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie Licencji na korzystanie z Aplikacji w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Licencja jest nieprzenoszalna i zostaje udzielona na czas trwania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do działań wykraczających poza zakres Licencji, w szczególności do dekompilacji, dezasemblacji oprogramowania funkcjonującego w ramach Aplikacji ani odtwarzania jego kodu źródłowego.

5. W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji lub warunków udzielonej Licencji, Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika oraz cofnięcia udzielonej Licencji. Powyższe nie uchybia prawu Usługodawcy do podjęcia innych stosownych i prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem.

12. Procedura reklamacyjna

1. Usługodawca zapewnia swoim Użytkownikom możliwość zgłoszenia uwag i roszczeń co do jakości wykonywania Usług poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: SPARKING Sp. z o.o. ul. Baśniowa 3/608 02-349 Warszawa, lub elektronicznej na adres e-mail: office@sparking.pro lub support@winkpark.app w terminie do 14 dni od powstania zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. W treści należy podać imię, nick Użytkownika, adres e-mail lub adres korespondencyjny, zwięzły opis roszczenia, nazwę i model urządzenia mobilnego z którego korzystał Użytkownik w związku z reklamacją oraz informacje dotyczące wersji systemu teleinformatycznego zainstalowanego na tym urządzeniu.

3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym według właściwości ogólnej.

5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem (nabywającemu usługi bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) przysługuje ponadto m.in. prawo do:
a. zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcia sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz. 1214); b. zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy w sporze konsumenckim do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub do innej organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy wspieranie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami;
c. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Opolu, więcej informacji dostępnych pod adresem: http://www.opole.wiih.gov.pl/postepowaniepolubowne;
d. skorzystania z procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów, opracowanej przez Komisję Europejską, dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
e. skorzystać z pomocy infolinii konsumenckiej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów: tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16, e-mail: porady@dlaKlientow.pl, https://uokik.gov.pl/kontakt.php

6. Szczegółowe sposoby prowadzenia sporów konsumenckich wskazane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

13. Zakończenie korzystania z Aplikacji

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji oraz zakończenia jej udostępniania na rynku usług elektronicznych, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

2. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem oraz cofnięciem Licencji. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznej rezygnacji z subskrypcji. Aby anulować subskrypcję, Użytkownik powinien dokonać rezygnacji z subskrypcji na zasadach określonych w treści § 9 ust. 14 Regulaminu.

3. Użytkownik może w każdej chwili, bez konieczności podawania przyczyny usunąć Konto z Aplikacji na zasadach określonych w treści § 6 ust. 3 Regulaminu.

4. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta każdorazowo w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz Regulaminie w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w treści § 7 ust. 4 oraz § 11 ust. 5 Regulaminu i na zasadach tam określonych.

5. Subskrypcja i uiszczenie opłaty abonamentowej przez Użytkownika jak również Rejestracja są równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w związku z czym Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

14. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o ochronie danych osobowych, czy Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego.

2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów. Użytkownik ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu i zrezygnować z korzystania z Aplikacji wysyłając Usługodawcy w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: SPARKING Sp. z o.o. ul. Baśniowa 3/608 02-349 Warszawa lub elektronicznej na adres e-mail: office@sparking.pro lub support@winkpark.app, oświadczenie o zamiarze zakończenia korzystania z Aplikacji.

4. Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnej treści Regulaminu również za pośrednictwem strony internetowej www.winkpark.app/terms w taki sposób, by możliwe było jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie w razie potrzeby przez Użytkownika.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2020